Oczyszczalnie ścieków Topas

montaż przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Biologiczne oczyszczalnie ścieków Topas

No. 1 w Europie! Najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane, biologiczne oczyszczalnie ścieków Topas, podbiły rynek skandynawski i coraz częściej z powodu wysokiej skuteczności montowane są także w naszym kraju. Odpowiednie doposażenie urządzenia sprawia, że woda ta nadaje się do ponownego wykorzystania w twoim domu!
Redukuje zanieczyszczenia do:
0%

Najnowocześniejsze w Europie!

Oczyszczalnie TOPAS należą do oczyszczalni typu SBR, w których proces neutralizacji zwartych w ściekach związków biogennych, zachodzi w sposób sekwencyjny, w obrębie jednego zbiornika. Działanie oczyszczalni TOPAS oparte jest o technologię biologicznego oczyszczania ścieków, niskoobciążonym osadem czynnym, w sekwencyjnym reaktorze (tzw. SBR), stanowiącym urządzenie kompaktowe i odporne na trudne warunki gruntowe.  Zastosowana technologia pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczania ścieków i tym samym spełnienie norm jakościowych, określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Oczyszczalnie TOPAS umożliwiając doposażenie urządzenia w komorę filtra piaskowego oraz system dozowania środka strącającego fosfor, dodatkowo wspierających proces oczyszczania ścieków. Wszystkie urządzenia posiadają nowoczesny i inteligentny system sterowania „TOM”, umożliwiający użytkownikowi, przebywającemu w domu, wgląd i kontrolę nad przebiegiem procesu, dzięki możliwości podłączenia się do wewnętrznej sieci Wi-Fi oczyszczalni. Dodatkowo, sterownik doposażony może być w moduł GSM, dzięki czemu użytkownik informowany jest o parametrach pracy lub ewentualnych awariach. Ponadto moduł ten umożliwia zdalny nadzór nad pracą urządzenia autoryzowanego serwisu, przez co obsługa urządzenia przez użytkownika jest maksymalnie uproszczona i ograniczona do minimum. Szeroka oferta urządzeń, o przepustowości od 0,8 do 60 m3/d, sprawia, że oczyszczalnie typu TOPAS służyć mogą zarówno klientom indywidualnym, jak i obsługiwać wspólnoty mieszkaniowe, a nawet większe wsie. 

 

 

Montaż Topas 80

Mocna konstrukcja

Polipropylen (PP)  jest termoplastem o budowie półkrystalicznej, wykazującym szereg właściwości uzasadniających wykorzystanie tego materiału w kontekście budowy zbiorników oczyszczalni, min.: wysoką odporność na starzenie dzięki stabilizacji termicznej, doskonałą odporność na ścieranie, dobrą elastyczność, łatwość obróbki termoplastycznej. Ponadto polipropylen jest złym przewodnikiem ciepła, co w większości przypadków pozwala na uniknięcie stosowania dodatkowej izolacji termicznej. 

Do 3 mies. bez dopływu ścieków

Inteligentny system oczyszczania zastosowany w biologicznych oczyszczalniach ścieków TOPAS, wyposażony w sterownik „TOM”, jest w stanie pracować bez regularnego dopływu ścieków nawet do 3 miesięcy, po czym powrócić do natychmiastowego wznowienia pracy. Wydajność procesu jest płynnie regulowana przez sterownik w taki sposób, że po osiągnięciu 10% stopnia wydajności przechodzi w tzw. tryb stand by, w którym składniki z osadnika, w sposób kontrolowany uzupełniają układ, w taki sposób, że ostatnia faza przepływowa trwa ok. 50 godzin i po której następuje faza powrotna, podczas której substrat organiczny odprowadzany jest z osadnika do komory akumulacji.

Odporność na mrozy do - 20°

dużym atutem oczyszczalni TOPAS jest możliwość nieustania jej pracy w warunkach długotrwałych mrozów (-20°C lub mniej) nie jest zatrzymywane, dzięki możliwości wprowadzenia urządzenia w 100 % tryb manualny (bez wyłączania dmuchawy) gwarantujący stałą cyrkulację wody w oczyszczalni.

Pozwala odzyskiwać wodę

Modułowa konstrukcja urządzenia i możliwość jej doposażenia czy powiększenia zbiorników wraz ze wzrostem korzystających z niego użytkowników pozwala na zainstalowanie nawet w istniejących już urządzeniach komory filtra piaskowego i lampy UV. Zastosowanie  obu tych elementów pozwala na oczyszczanie wody z przydomowej oczyszczalni ścieków w stopniu pozwalającym na jej spożywcze wykorzystanie! 

Montaż na obszarach Natura 200 i Parków Narodowych

Najwyższy stopień oczyszczania ścieków wśród dostępnych na rynku urządzeń powoduje, że oczyszczalnie Topas mogą być instalowane na obszarach Natura 2000.

Jak to działa?

Etap 1

Etap początkowy procesu stanowi dopływ tzw. ścieku surowego do komory akumulacji, której głównym zadaniem jest wyrównanie nieregularnego dopływu dobowego, charakteryzującego się wzmożonym dopływem w godzinach porannych i wieczornych, a także w weekendy. W komorze dochodzi do wstępnego oczyszczenia ścieków, poprzez pozbawienie ich grubych zanieczyszczeń.

Etap 2

Dalej wstępnie oczyszczony ściek przepompowywany jest do komory aktywacji (bioreaktora), w której zachodzi proces właściwy oczyszczania. Mikroorganizmy wchodzące w skład osadu czynnego wytwarzają enzymy katalizujące reakcje biochemiczne, tym samym rozkładając związki wielocząsteczkowe (białka, węglowodany, tłuszcze) do końcowych produktów nieorganicznych. Równocześnie część tych związków wykorzystywana jest do syntezy biomasy organizmów. W komorze aktywacji dochodzi do wtórego oczyszczenia ścieków.

Etap 3

Aby dodatkowo usprawnić proces oczyszczania ściek oczyszczony trafia dalej do komory filtra piaskowego. Filtracja poprzez warstwę piasku powala na przechwycenie drobnego osadu, który nie został dostatecznie oddzielony od wody oczyszczonej w komorze aktywacji. Dzięki procesowi przepompowywania oczyszczonej wody ze zbiornika nadmiaru osadu do komory akumulacyjnej, komora aktywacyjna jest regularnie odmulana, dzięki czemu automatycznie utrzymuje się w niej optymalna ilość osadu. Przy trwałym, podwyższonym napływie ścieków następuje oddzielenie zanieczyszczeń organicznych w komorze aktywacji oraz nitryfikacja.

Etap 4

W końcowym etapie procesu oczyszczony ściek odprowadzany jest rurą wylotową do odbiornika ścieków. Wskazana technologia, opierająca się o niskoobciązony osad czynny, pozwala spełnić kryteria jakości ścieków zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Certyfikat CE dla oczyszczalni ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Topas znajduje zastosowanie przy oczyszczaniu ścieków z domów, obiektów rekreacyjnych, małych zakładów. Przy innych ściekach niż bytowe należy zwrócić uwagę, aby były one biologicznie oczyszczalne (pH w przedziale 6,5 – 7,8 CHZT = maks. 4 x BZT5), a ich ilość i obciążenie odpowiadało wydajności oczyszczalni. Budowa przydomowych oczyszczalni o wydajności od 7,5 m3/dobę wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Oczyszczalnie o takiej wydajności mogą obsłużyć od 50 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Tego typu oczyszczalnie znajdują zastosowanie przy placówkach szkolnych, osiedlach, czy niewielkich zakładach pracy. Biologiczne oczyszczalnie ścieków zalecane są tam, gdzie właściwości gruntu nie pozwalają na zastosowanie oczyszczalni drenażowej. Wówczas oczyszczone ścieki można odprowadzać do rzeki lub do rowu melioracyjnego.Takie postępowanie jest jak najbardziej zgodne z prawem, ponieważ oczyszczalnie biologiczne typu Topas gwarantują bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Ponadto modele oczyszczalni Topas 5 – Topas 30 nie wymagają składania wniosku o pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków do odbiornika zewnętrznego. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z Prawem Wodnym produkcja ścieków w ilości do 5m3/dobę nie podlega temu zobowiązaniu. Oczyszczalnie biologiczne Topas dają możliwość oszczędności wody poprzez zawrócenie jej do środowiska. Woda na wypływie oczyszczalni jest na tyle klarowna i oczyszczona, że może zostać także powtórnie wykorzystana do celów gospodarczych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków przepisy i normy prawne

Położenie oczyszczalni ścieków na naszej działce określają odpowiednie przepisy i absolutnie jej lokalizacja nie leży tylko i wyłącznie w gestii naszych upodobań. Aktem normatywnym regulującym tą kwestię jest przede wszystkim Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), jak również ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

położenie oczyszczalni ścieków na działce