Biologiczne oczyszczalnie ścieków Topas

Stopień oczyszczenia ścieków do:
0%

Nowoczesne biologiczne oczyszczalnie ścieków Topas, które oczyszczają ścieki nawet do 99%, podbiły rynek skandynawski i coraz częściej z powodu wysokiej skuteczności montowane są także w naszym kraju.

Zasady działania

Proces oczyszczania zachodzi w sposób w pełni naturalny, bez udziału środków wspomagających, jednym co musisz zapewnić oczyszczalni to dopływ prądu do kompresora napowietrzającego.

Cechy urządzenia

Kompaktowość, modułowość i wytrzymałość. 

Instrukcja

Plik do pobrania. 

Czym jest i jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków Topas?

Oczyszczalnie TOPAS należą do oczyszczalni typu SBR, w których proces neutralizacji zwartych w ściekach związków biogennych, zachodzi w sposób sekwencyjny, w obrębie jednego zbiornika. Działanie oczyszczalni TOPAS oparte jest o technologię biologicznego oczyszczania ścieków, niskoobciążonym osadem czynnym, w sekwencyjnym reaktorze (tzw. SBR), stanowiącym urządzenie kompaktowe i odporne na trudne warunki gruntowe.  Zastosowana technologia pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczania ścieków i tym samym spełnienie norm jakościowych, określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Oczyszczalnie TOPAS umożliwiając doposażenie urządzenia w komorę filtra piaskowego oraz system dozowania środka strącającego fosfor, dodatkowo wspierających proces oczyszczania ścieków. Wszystkie urządzenia posiadają nowoczesny i inteligentny system sterowania „TOM”, umożliwiający użytkownikowi, przebywającemu w domu, wgląd i kontrolę nad przebiegiem procesu, dzięki możliwości podłączenia się do wewnętrznej sieci Wi-Fi oczyszczalni. Dodatkowo, sterownik doposażony może być w moduł GSM, dzięki czemu użytkownik informowany jest o parametrach pracy lub ewentualnych awariach. Ponadto moduł ten umożliwia zdalny nadzór nad pracą urządzenia autoryzowanego serwisu, przez co obsługa urządzenia przez użytkownika jest maksymalnie uproszczona i ograniczona do minimum. Szeroka oferta urządzeń, o przepustowości od 0,8 do 60 m3/d, sprawia, że oczyszczalnie typu TOPAS służyć mogą zarówno klientom indywidualnym, jak i obsługiwać wspólnoty mieszkaniowe, a nawet większe wsie. 


Etap 1

Etap początkowy procesu stanowi dopływ tzw. ścieku surowego do komory akumulacji, której głównym zadaniem jest wyrównanie nieregularnego dopływu dobowego, charakteryzującego się wzmożonym dopływem w godzinach porannych i wieczornych, a także w weekendy. W komorze dochodzi do wstępnego oczyszczenia ścieków, poprzez pozbawienie ich grubych zanieczyszczeń. 


Etap 2

Dalej wstępnie oczyszczony ściek przepompowywany jest do komory aktywacji (bioreaktora), w której zachodzi proces właściwy oczyszczania. Mikroorganizmy wchodzące w skład osadu czynnego wytwarzają enzymy katalizujące reakcje biochemiczne, tym samym rozkładając związki wielocząsteczkowe (białka, węglowodany, tłuszcze) do końcowych produktów nieorganicznych. Równocześnie część tych związków wykorzystywana jest do syntezy biomasy organizmów. W komorze aktywacji dochodzi do wtórego oczyszczenia ścieków. 


Etap 3

Aby dodatkowo usprawnić proces oczyszczania ściek oczyszczony trafia dalej do komory filtra piaskowego. Filtracja poprzez warstwę piasku powala na przechwycenie drobnego osadu, który nie został dostatecznie oddzielony od wody oczyszczonej w komorze aktywacji. Dzięki procesowi przepompowywania oczyszczonej wody ze zbiornika nadmiaru osadu do komory akumulacyjnej, komora aktywacyjna jest regularnie odmulana, dzięki czemu automatycznie utrzymuje się w niej optymalna ilość osadu. Przy trwałym, podwyższonym napływie ścieków następuje oddzielenie zanieczyszczeń organicznych w komorze aktywacji oraz nitryfikacja. 


Etap 4

W końcowym etapie procesu oczyszczony ściek odprowadzany jest rurą wylotową do odbiornika ścieków.  Wskazana technologia, opierająca się o niskoobciązony osad czynny, pozwala spełnić kryteria jakości ścieków zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Cechy oczyszczalnia ścieków Topas?

Polipropylen (PP)  jest, podobnie jak polietylen, termoplastem o budowie półkrystalicznej. W porównaniu z PE odznacza się większą wytrzymałością, sztywnością oraz wyższą temperatura topnienia. PP wykazuje szereg właściwości uzasadniających wykorzystanie tego materiału w kontekście budowy zbiorników oczyszczalni, min.: wysoką odporność na starzenie dzięki stabilizacji termicznej, doskonałą odporność na ścieranie, dobrą elastyczność, łatwość obróbki termoplastycznej. Ponadto polipropylen jest złym przewodnikiem ciepła, co w większości przypadków pozwala na uniknięcie stosowania dodatkowej izolacji termicznej. 

możliwość nieprzerwanej pracy do 3 mies. bez dopływu ścieków

Inteligentny system oczyszczania zastosowany w biologicznych oczyszczalniach ścieków TOPAS, wyposażony w sterownik „TOM”, jest w stanie pracować bez regularnego dopływu ścieków nawet do 3 miesięcy, po czym powrócić do natychmiastowego wznowienia pracy. Wydajność procesu jest płynnie regulowana przez sterownik w taki sposób, że po osiągnięciu 10% stopnia wydajności przechodzi w tzw. tryb stand by, w którym składniki z osadnika, w sposób kontrolowany uzupełniają układ, w taki sposób, że ostatnia faza przepływowa trwa ok. 50 godzin i po której następuje faza powrotna, podczas której substrat organiczny odprowadzany jest z osadnika do komory akumulacji. 

odporność na mrozy do - 20°C

użym atutem oczyszczalni TOPAS jest możliwość nieustania jej pracy w warunkach długotrwałych mrozów (-20°C lub mniej) nie jest zatrzymywane, dzięki możliwości wprowadzenia urządzenia w 100 % tryb manualny (bez wyłączania dmuchawy) gwarantujący stałą cyrkulację wody w oczyszczalni.

możliwość doposażenia urządzenia

Biologiczne oczyszczalnie ścieków TOPAS umożliwiają doposażenie urządzenia w dozownik koagulantu PAX. Koagulacja jest to proces polegający na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe agregaty, o nieregularnej strukturze. W wyniku koagulacji może następować zjawisko żelowania- tworzenia się past i materiałów stałych, sedymentacji lub pokrywania powierzchni mieszaniny warstwą fazy rozproszonej. Stosowanym często koagulantem jest koagulant PAX, będący związkiem nieorganicznym opartym na trójwartościowym glinie Al3+. PAX jest doskonałym środkiem strącającym i koagulacyjnym w procesach uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Koagulanty z grupy PAX znakomicie wbudowują się w osad czynny poprawiając jego kondycję, przyczyniają się do redukcji ładunków, doskonale sprawdzają się w zagęszczaniu osadu (tworzenie zwartych kłaczków), a także w procesie zwalczania bakterii nitkowatych. Nadmierna obecność bakterii z tej grupy stanowi główną przyczynę złej sedymentacji osadu czynnego, która prowadzi do poważnych zaburzeń technologicznych, takich jak: powstawanie osadu spęczniałego, wypływającego, piany przekształcającej się w gęsty kożuch, co w konsekwencji przyczynia się do obniżenia efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. 

Modułowa konstrukcja urządzenia i możliwość jej doposażenia czy powiększenia zbiorników wraz ze wzrostem korzystających z niego użytkowników pozwala na zainstalowanie nawet w istniejących już urządzeniach komory filtra piaskowego i lampy UV. Zastosowanie  obu tych elementów pozwala na oczyszczanie wody z przydomowej oczyszczalni ścieków w stopniu pozwalającym na jej spożywcze wykorzystanie! 

możliwość montażu na obszarach Natura 200

Najwyższy stopień oczyszczania ścieków wśród dostępnych na rynku urządzeń powoduje, że oczyszczalnie Topas mogą być instalowane na obszarach Natura 2000.

Instrukcja biologicznej oczyszczalni ścieków Topas

× Jesteśmy na Whats App