LiWaterTech

Przydomowa oczyszczalnia ścieków przepisy i normy prawne

Położenie oczyszczalni ścieków na naszej działce określają odpowiednie przepisy i absolutnie jej lokalizacja nie leży tylko i wyłącznie w gestii naszych upodobań. Aktem normatywnym regulującym tą kwestię jest przede wszystkim Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), jak również ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

położenie oczyszczalni ścieków na działce