DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SŁOWNICZEK

czyli wyjaśnienie pojęć związanych z tematyką oczyszczlani ścieków


BZT5

- Jest to parametr określający biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BOD Biochemical Oxygen Demand), używany w inżynierii środowiska. Odpowiada on ilości zużytego tlenu do utlenienia w warunkach aerobowych związków organicznych zawartych w ściekach lub w wodzie przy udziale mikroorganizmów. Wartość ta uzyskiwana jest poprzez pomiary zużycia tlenu przez próbkę ścieku w ciągu 5, 7 czy 20 dób stąd oznaczenia np. BZT5, BZT7 lub BZT20.W praktyce BZTn określa stopień czystości wody i oczyszczanych ścieków, im wyższy wskaźnik tym wyższy stopień zanieczyszczenia związkami organicznymi. 


ChZT

- parametr ten określa chemiczne zapotrzebowanie na tlen (COD Chemical Oxygen Demand), dla utlenienia zawartych w wodzie i ściekach związków organicznych i nieorganicznych przy pomocy silnych związków utleniających. Podobnie jak czynnik BZTn określa on stopień czystości wody/ścieków. 


RLM

- czyli równoważna liczba mieszkańców. Parametr określający wielkość ładunku oczyszczanych ścieków w odniesieniu do wzorcowego jednostkowego ładunku ścieków pochodzących z gospodarstw domowych odprowadzanych przez statystycznego mieszkańca w ciągu doby. Jest to parametr projektowy, określony prawnie:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska Dz. U. Nr 25 poz. 218, a także na podstawie DYREKTYWY RADY z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) (Dz. U. UE. L Nr 135, str. 40) (Zmiany: Dz. U. UE. L z 1998 r. Nr 67, str. 29 oraz z 2003 r. Nr 284, str. 1), tzw. Dyrektywy ściekowej, przyjmuje się, że przeliczeniowy statystyczny mieszkaniec gospodarstwa domowego produkuje w ciągu doby ścieki o ładunku biologicznym, wynoszącym 60 gramów tlenu. 

Liczba RLM umożliwia nam tak naprawdę dobór odpowiedniej wielkości oczyszczalni ścieków do naszych potrzeb.
Ogólny wzór na obliczenie RML to: RLM = [BZT (kg/dzień)] /[0,06 (kg/osoby*dzień)] 

Przykładowo, jeśli mamy gospodarstwo domowe produkujące ścieki o masie 0,25 kg BZT5 dziennie to po przeliczeniu czynnik RML wynosi w przybliżeniu 4 osoby.


 POWRÓT KONTAKT Telefon 61 652 72 55