DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Badania ścieków


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

ROZPORZĄDZENIE 

Oprócz podstawowych parametrów badania ścieków wykonujemy badania ścieków oczyszczonych pod względem zawartości min. węglowodorów ropopochodnych, detergentów niejonowych i anionowych.


  KONTAKT tel. 61 652 72 55